2016-2017

  • HINGESTATUD LOOD 
  • VUNK ehk Liikuma Kutsuv Kool
  • VÕRU MAAKONNA LASTE FOLKLOORIPÄEV - KULTUURKAPITAL
  • ROBOOTIKA ON LAHE- Samson-Himmelstjerna sihtasutus. Projekti eesmärgiks oli täiendada koolis olevate LEGO EV3 robotite hulka nelja roboti võrra, võimaldades robootikaringis osaleda suuremal hulgal huvilistel.

  • LAPSED TEATRISSE - RAHVAKULTUURIKESKUS
  • Rõuge Põhikooli õppekavapõhised loodushariduslikud õppekäigud 2016-17 õppeaastal

- Keskkonna Investeeringute Keskus

  • KOGUKONNA KOOL

 

2016/2017 õppeaastal viis Rõuge kool ellu algatust, mille käigus toodi rohkem kogukonnas tegutsevaid organisatsioone, ettevõtteid, spetsialiste, üksikisikuid õppekava arendusse.

Rõuge kogukonnas elab ja tegutseb palju huvitavaid inimesi, kuid me alati ei tea, mis on nende kogemus, huvialad, oskused,  tegevuse spetsiifika ja kuidas see sobitub kokku õpilaste õppekavas olevate teemadega. Ette võetud algatus aitas tundma õppid akogukonda ja kogukonnal rohkem tundma õppida õppetöö korraldust koolis.
 
Oma motivatsioonist kooli õppetegevusse panustada andis teada üle 30 kogukonna liikme ja organisatsiooni. Valmis mitmeid tunni plaane. 1.-2.juunil toimus Rõuge kooli õpilaste kogukonna laager, milles õppetegevusi viisid läbi erinevad kogukonna liikmed.
 
Projekti viiakse ellu SA Innove ja algatuse Huvitav Kool üldhariduskoolidele suunatud taotlusvooru „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“ toetusel, mille eesmärk on toetada kooli ja kogukonna koostööd kooli õppekava arendamisel ja rakendamisel, sh siduda kooli ja paikkonna eripära ning kultuuritraditsioonid õppekava üldosas ja ainekavades.
 
  • KOOSTÖÖPROJEKT RÕUGE PÕHIKOOLI JA KOHTLA - JÄRVE MALEVA PÕHIKOOLI VAHEL
Projekti eesmärgiks on erinevuste osas sallivuse suurendamine ja kultuuride vahelise erinevuse tundma õppimine. Õpilastele toimub kaks neljapäevalist kohtumist: esimene kohtumine toimub Rõuges, teine Kohtla –Järvel. Õpilastel on hirm teisekeelsesse keskkonda minemise ees. Projekti käigus võiks arutleda kultuuride vaheliste erinevuste üle, mis on need tegurid, mis aitavad kaasa eelarvamuste tekkimisele ja kuidas on võimalik kasvatada sallivust.
 

• GRECO – Green Economy and Sustainable Development. A replicable laboratory to educate young people and reduce early school leaving.

Erasmus + programm

01.09.2014 – 31.08.2017

• Inimese tegevus mõjutab oluliselt meid ümbritsevat loodust, paraku ka negatiivselt. Vajadus on noorte teadmiste suurendamiseks, et kaitsta keskkonda, rakendada säästlikku ettevõtlikkust. Projekt on kooskõlas Europe 2020 strateegiaga, mis näeb ette teadlikkuse suurendamist selles osas, et loodus on oluline ressurss ning uued tehnoloogiad peavad toetama taaskasutust ja energia tootmist säästlikul viisil.

• Projekti läbivateks teemadeks on infotehnoloogia ning innovatiivsed lahendused ettevõtluses.

Projekti eesmärk on suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust. Tegevused on kavandatud töötubadena, mis pakuvad formaalse ja mitteformaalse õppe seoseid ning toetavad õpilaste jätkuavat huvi õppimise vastu.

Projekti erinevates faasides on käsitlemisel järgmised teemad: floora, fauna, toit, monumendid, roheline energia, reostus ja taaskasutus, roheline ettevõtlus.

Projekti tegevuste läbi koostatakse juhendmaterjal IKT vahendite rakendamiseks õppe- ja projekti ning erinevate teiste õppemeetodite juhendmaterjal. Nende juhendmaterjalide toel on võimalik paljudel teistel projektide elluviijatel saada näiteid ja juhiseid, kuidas projektitegevusi kavandada ja ellu viia.